Nowe wydarzenie

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Postanowienia wstępne

1.1 Evently jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Hi Konrad Łabno z siedzibą pod adresem Majchra 4a, 33-100 Tarnów, NIP: 8733117506. Adres do korespodencji: Hi Konrad Łabno, Majchra 4a, 33-100 Tarnów.

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Hi Konrad Łabno z siedzibą w Tarnowie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Evently.pl oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Evently.pl, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

1.4 Prawa autorskie do Serwisu Evently.pl należą w całości do Hi Konrad Łabno.

Definicje

1.5 Evently - Hi Konrad Łabno z siedzibą w Tarnowie; Adres do korespondencji: Hi Konrad Łabno, Majchra 4a, 33-100 Tarnów, e-mail: [email protected].

1.6 Evently.pl - serwis internetowy prowadzony przez Evently w ramach którego udostępniany jest System informatyczny. Evently.pl utrzymywana jest przez Hi Konrad Łabno w domenie evently.pl i dostępna jest również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez serwisy współpracujące z Evently.

1.7 System – oprogramowanie informatyczne oferowane przez Evently i udostępniane w ramach Evently.pl wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i sprzedaży biletów przez Organizatora.

1.8 Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet.

1.9 Organizator – Użytkownik organizujący wydarzenie i mogący sprzedawać bilety.

1.10 Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, imprezy sportowe, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.

1.11 Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Evently.pl potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

1.12 Konto - utrzymywany przez Evently dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (e-mail) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Evently.pl;

1.13 Rejestracja - procedura zakładania Konta.

1.14 Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu Evently.pl.

1.15 Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez Evently, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu Evently.pl oraz brak możlwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.

1.16 Usługa – usługa świadczona w ramach Evently.pl przez Evently.

1.17 Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Evently.pl.

1.18 Cennik – oferta prezentująca możliwości serwisu Evently.pl i ceny poszczególnych usług Evently adresowanych do organizatorów. Dostępna pod adresem: https://evently.pl/cennik.

Zakres usług

1.19 Evently po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących Bilet. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z Evently umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.

1.20 Evently w ramach Evently.pl oferuje Organizatorom następujące usługi:

1. udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:

a. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia),

b. promocję wydarzeń w Internecie przez Organizatora,

c. rejestrację uczestnictwa,

d. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,

e. program afiliacyjny wydarzenia,

f. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,

g. wysyłanie wiadomości e-mail,

h. kontroli wejścia na wydarzenie.

2. pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.

1.21 Evently w ramach Evently.pl oferuje Kupującym Bilet następujące usługi:

1. możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej,

2. możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej.

3. możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych wydarzeń w oparciu o aktywność w serwisie oraz historię zakupów biletów czy rejestracji na wydarzenia

Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników

2.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2 Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.

2.3 Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w Evently.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.

2.4 W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła.

2.5 Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Evently, której przedmiotem są usługi świadczone przez Evently w ramach Evently.pl, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Evently dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt. 1.19-1.21, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.

2.6 W wyniku prawidłowej Rejestracji Evently tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Evently.pl loginu i hasła (logowanie).

2.7 W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia lub, w przypadku przekazywania środków przez Użytkowników bezpośrednio na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy Organizatora, wskazanie odpowiednich danych rachunku płatniczego lub rachunku bankowego Organizatora w celu jego podłączenia (integracji) do serwisu Evently.pl. W przypadku wykorzystania zewnętrznych systemów płatności online (Tpay) Organizator jest zobowiązany do podania danych konfiguracyjnych do prawidłowej integracji z systemem zewnętrznym.

2.8 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Evently.pl. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Evently.pl (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).

2.9 Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.10 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

2.11 Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.

2.12 Evently pobiera opłaty za usługi udostępnione w Evently.pl, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. Evently przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Evently.pl opisanych w Regulaminie i Cenniku.

2.13 Evently będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu Evently.pl bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

2.14 Evently nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Organizatorami. Użytkownicy i Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu Evently.pl.

2.15 Evently nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.

2.16 Użytkownik jest zobowiązany:

do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu Evently.pl oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami,

do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.

2.17 Użytkownik nie jest uprawniony do:

wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie Evently.pl, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Evently w zakresie usług dostępnych w serwisie Evently.pl;

blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie Evently.pl, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie Evently.pl;

wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Evently.pl, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;

wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Evently w celach innych niż korzystanie z Usług,

wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

2.18 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Evently urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Evently może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Evently nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

2.19 Evently zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Evently.pl oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozwiązanie umowy

2.20 Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie Evently.pl po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych (pkt 5.4 – pkt 5.6).

2.21 Evently ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych pkt 5.6.

Warunki techniczne

2.22 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Evently.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Evently zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej.

Przetwarzanie danych osobowych

2.23 Dane osobowe przetwarzane są przez Evently jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.

2.24 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania Evently na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie Evently działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

2.25 Evently przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Evently umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany decyzji w stosunku do udzielonych zgód marketingowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopi zgromadzonych Evently danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności

2.26 Evently nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora, które zostają mu przekazane wraz z zakupem biletu do wzięcia udziału w wydarzeniu przez Uczestnika.

2.27 Evently wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności

2.28 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Evently w związku z korzystaniem z Evently.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Evently informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

2.29 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w różnym zakresie w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji Konta. W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia tych pól po wejściu w ustawienia konta w sekcji Ustawienia.

2.30 Evently ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie evently.pl. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek,) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Hi Konrad Łabno do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez Hi Konrad Łabno ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

Cookies

2.31 Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników Evently.pl oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Hi Konrad Łabno może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2.32 W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Zasady odpowiedzialności

2.33 Evently podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu Evently.pl przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

2.34 Evently zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.

2.35 Evently nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

2.36 Evently nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Evently.

2.37 Evently nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

3. Postanowienia dotyczące usług dla Organizatorów

3.1 Rejestracja przez Organizatora w serwisie Evently.pl oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy Evently a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2 Evently w ramach Evently.pl oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu, czyli oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:

stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)

promocję wydarzeń w Internecie,

rejestrację uczestników,

obsługę techniczną sprzedaży Biletów,

prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,

wysyłanie wiadomości email,

kontroli wejścia na wydarzenie.

3.3 Niezależnie od udostępnienia Systemu, Evently w ramach Evently.pl oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.

3.4 W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Użytkownik (Kupujący Bilet) i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. Evently nie jest stroną umów sprzedaży Biletów.

3.5 Niezależnie od sytuacji o której mowa w pkt. 3.4 Evently działający jako przyjmujący zlecenie może zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje system płatniczy (Tpay), którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu Evently.pl.

3.6 W przypadku gdy Organizator zawrze z Evently umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez Evently i przekazywane Organizatorowi po zleconej wypłacie środków przez Organizatora. Zlecenia wypłaty można dokonać w panelu zarządzania po upływie 24h od zakończenia wydarzenia. Bilety generowane są przez Evently.pl i przesyłane w formie elektronicznej (e-bilet) Kupującemu Bilet.

Fakturowanie

3.7 Evently oświadcza, że planuje wprowadzić integrację faktorowania z popularnymi systemami online.

3.8 Evently oświadcza, że nie prowadzi usług ksiegowych jedynie pośredniczenie w połączeniu z popularnymi systemami księgowymi online.

3.9 Organizator, który będzie zainteresowany wykorzystaniem automatycznych faktur, będzie zobowiązany do rejestracji w systemie zewnętrznym zgodnym z integracją Evently oraz będzie zobowiązany do wprowadzenia wymaganych danych autoryzacyjnych do w/w integracji.

Opłaty

3.10 Evently pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku.

3.11 Organizator ustala cenę bazową Biletu (cena bazowa brutto).

3.12 W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Evently.pl zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować Evently w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Evently. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez Evently. Konsekwencje braku powiadomienia Evently ponosi wyłącznie Organizator. 

3.13 W przypadku odwołania wydarzenia, Evently nie zwraca środków pobranych za zakup biletu. Organizator jest zobowiązany do uregulowania brakującej kwoty zwrotu o pobraną prowizję oraz koszt zwrotu zamieszczony na stronie cennika.

Przyjmowanie płatności za Bilety

3.14 Evently w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia Evently jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.

3.15 Evently w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne Evently, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.

3.16 Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:

Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

3.17 Evently po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT za świadczone Usługi. W przypadku o którym mowa w 3.3 opłata pobierana przez Evently potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.

3.18 W razie świadczenia usługi opisanej w pkt. 3.3 powyżej, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Evently przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne Evently, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.

3.19 W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

Zapobieganie oszustwom

3.20 Evently ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów, w przypadku gdy czynności związane z Wydarzeniem:

naruszają postanowienia Regulaminu,

naruszają obowiązujące przepisy prawa,

negatywnie wpływają na dobre imię Evently.

3.21 Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, Evently ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Kupującym Bilet lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.

3.22 Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 3.20.

Obowiązki Organizatora

3.23 Organizator ma obowiązek poinformować Evently niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu Evently.pl.

3.24 Organizator ma obowiązek stosowania Serwisu Evently.pl zgodnie z prawem polskim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

3.25 Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do Evently oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Serwisu Evently.pl. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać Evently wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie Evently.

3.26 Organizator ma obowiązek poinformowania Evently niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez Evently.

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

3.27 Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.

3.28 Organizator powierza Evently dane osobowe Użytkowników do przetwarzania dane zebrane za pośrednictwem Serwisu (imię, nazwisko, adres e-mail) w następującym zakresie:

zbieranie danych,

bezpieczne utrwalanie danych,

przechowywanie danych,

przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Evently a Organizatorem,

dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował Evently,

usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez Evently.

Postanowienia różne

3.29 Organizator wydarzenia upoważnia Evently do umieszczenia w Serwisie nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z Evently.pl. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Evently.pl przez Organizatora w Serwisie Evently.pl, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

3.30 Organizator udziela Evently bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach Evently lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora Evently - w celu promocji usług Evently.

4. Postanowienia w zakresie korzystania z Evently.pl przez Kupujących Bilet(y) lub dokonujących Rejestracji na Wydarzenia

Postanowienia ogólne

4.1. Warunkiem skorzystania z Serwisu Evently.pl przez Kupującego Bilet lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Zawarcie umowy

4.2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.

4.3. Evently oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach Evently.pl, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. Evently udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku opisanym w 3.3 działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.4. Kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:

wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),

zaakceptowanie Regulaminu,

4.5. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Formy płatności

4.6. W przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 formy płatności za Bilety mogą być następujące:

Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

4.7. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

4.8. Evently nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

4.9. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

Odpowiedzialność

4.10. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.

4.11. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. Evently nie ma wpływu na jakość tych informacji.

4.12. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Evently.pl.

4.13. Evently nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.

Koszty Biletu

4.14. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez Evently określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między Evently i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez Evently (opłata za obsługę sprzedaży biletów).

4.15. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

4.16. Natychmiast po otrzymaniu płatności Evently wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

Zwroty

4.17. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

4.18 Evently oferuje uslugę automatycznego zwrotu środków za bilet tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Organizator sprzedaje bilety wykorzystując bramkę płatniczą Evently. Automatyzacja odbywa się z panelu wydarzenia po uprzedniej akceptacji warunków zwrotu środków za bilet. Koszt za zwrot środków za wykonane zamówienie wynosi każdorazowo 2.50zł. W/w kwota zostanie pobrana z salda Organizatora. W sytuacji gdy saldo w portfelu jest niewystarczające, Organizator jest zobowiązany do pokrycia wynikającej z wykonanego zwrotu różnicy środków o czym zostanie poinformowany w momencie wykonywania i akceptacji zwrotu.

5. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

5.1 Evently zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Evently.pl.

5.2 Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Evently, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Evently.pl zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5.3 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie https://evently.pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie , zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z Evently ze skutkiem określonym w pkt 5.6 (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).

Rozwiązanie umowy

5.4 Użytkownik może rozwiązać umowę z Evently (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez Evently w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.

5.5 Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Evently nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Evently umowa może zostać rozwiązana przez Evently za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

5.6 Evently ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

5.7 Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Evently.

5.8 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: Hi Konrad Łabno, Majchra 4a, 33-100 Tarnów. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Evently.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.9 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Evently zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.10 Evently rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5.11 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Usuwanie danych/usuwanie konta

6.1 Użytkownik może złożyć prośbę o usunięcie danych oraz usunięcie konta w systemie Evently poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] z tytułem "Usunięcie konta/usunięcie danych".

6.2 Adres e-mail z którego wysyłana jest prośba musi być taki sam jak ten z którego użytkownik korzysta do obsługi platformy Evently.

6.3 Evently zobowiązuje się do usunięciach konta/usunięcia danych w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dostarczonej wiadomości na prawidłową skrzynkę e-mail.